Zariadenia pre študentov so špeciálnymi potrebami

Kontakt:

Univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

Tel.: +421 2 59370 469

E-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk

osobné konzultácie (po predchádzajúcom dohovore): miestnosť B-408, 4.posch., Limbova 14, 833 03 Bratislava

Smernica č. 6/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/szu/smernice/Smernica-c-6-2021-k-zabezpeceniu-vseobecne-pristupneho-prostredia.pdf