Študijné oddelenie

Kontakty:

  • Pedagogický odbor

 

Mgr. Kristína CSERIOVÁ

riaditeľka Pedagogického odboru SZU

č. dv.: A - 101

tel.: +421 947 924 192

kristina.cseriova@szu.sk

 

Mgr. Jana HÁJOVSKÁ

zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru pre ďalšie vzdelávanie

č. dv.: A – 109

tel.: +421 947 924 180

jana.hajovska@szu.sk

 

Mgr. Silvia Blahovská

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – zubný lekár, farmaceut, zdravotnícky laborant, prerušenie špecializačného štúdia (MD, RD)

+421 947 924 191

silvia.blahovska@szu.sk

A – 109

 

Danica Čapková

prihlášky na vysokoškolské štúdium, sociálne štipendiá, ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia

+421 947 924 193

danica.capkova@szu.sk

A – 112

 

Ing. Marianna Kolláriková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, nutričný terapeut, rádiologický technik, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant

+421 947 924 182

marianna.kollarikova@szu.sk

A – 105

 

PhDr. Eva Chmelárová

kontrola kvalifikačných dokladov, slávnostné promócie, prijímacie konanie v pregraduálnom štúdiu

+421 947 924 187

eva.chmelarova@szu.sk

A – 106

 

Helena Koleková

zabezepečovanie administratívnej agendy oddelenia, evidencia pošty, archivácia

+421 947 924 191

helena.kolekova@szu.sk

A – 109

 

Ing. Ingrid Masácová

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár, logopéd, psychológ, lab. diagnostik, liečebný pedagóg, zdravotnícky laborant

+421 947 924 190

ingrid.masacova@szu.sk

A – 108

 

Daniela Meszárošová

plány aktivít

+421 947 924 186

daniela.meszarosova@szu.sk

A – 101

 

Ing. Viera Pauková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár

+421 947 924 188

viera.paukova@szu.sk

A – 112

 

Soňa Peczová

vydávanie kvalifkačných dokladov, vystavovanie odpisov z archívnych materiálov

+421 947 924 194

sona.peczova@szu.sk

A – 108

 

PhDr. Attila Seszták

vysokoškolské štúdium, ďalšie vzdelávanie

+421 947 924 182

attila.sesztak@szu.sk

A – 105

 

Jana Šindlerová

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár

+421 947 924 189

jana.sindlerova@szu.sk

A – 107

 

Alexandra Zajačiková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár

+421 947 924 189

alexandra.zajacikova@szu.sk

A – 107

Študijné oddelenia fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Adresa:

            Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
            Limbová 12
            833 03 BRATISLAVA 

Meno, Priezvisko

Miestnosť

Telefón

E-mail

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Iveta Baňáková

B 590

02/59 370 475

meno.priezvisko@szu.sk

Jessica Kalivodová

B 592

02/59 370 177

meno.priezvisko@szu.sk

Renáta Mátéová

B 589

02/59 370 918

meno.priezvisko@szu.sk

       ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Mgr. Zlata Ďuran Bašták

B 481

02/59 370 461

meno.priezvisko@szu.sk

Mgr. Katarína Petrišinová

B 480

02/59 370 463

meno.priezvisko@szu.sk

 

Študijné oddelenie Lekárskej fakulty/Study Department Faculty of Medicine

Adresa:

             Lekárska fakulta
             Limbová 12
             833 03 BRATISLAVA 

Študijný program/Study programme: Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo

Katarína GNJATOVIČOVÁ

+421 2 59 370 466

katarina.gnjatovicova@szu.sk

Dana VOJAČKOVÁ

+421 2 59 370 948

dana.vojackova@szu.sk

Study Department in English programme / General Medicine

Mgr. Katarína MIKLOŠOVÁ, MSc.

+421 2 59 370 850

katarina.miklosova@szu.sk

Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie

Andrea POKORNÁ

prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť, započítanie odbornej zdravotníckej praxe

+421 2 59 370 364

andrea.pokorna@szu.sk

Študijné referentky

 

Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ

vzdelávacie aktivity, kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami

+421 2 59 370 356

iveta.prevoznakova@szu.sk

Ivana LUKÁČOVÁ

vzdelávacie aktivity,  kurzy - Nácvik techník komunikácie príprava na výkon práce v zdravotníctve,  odborné pohovory / nelekárske odbory

+421 2 59 370 560

ivana.lukacova@szu.sk

Erika TÓTHOVÁ

vzdelávacie aktivity - školiace miesta

 +421 2 59 370 361

erika.tothova@szu.sk

 

 

 

 

 

Študijné oddelenie Fakulty verejného zdravotníctva

Adresa:   

           Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
           Fakulta verejného zdravotníctva
           Limbová 14
           833 03 Bratislava

 

Referent študijného oddelenia

Náplň

Telefón

Miestnosť

E-mail

Pregraduálne štúdium

Bc. Silvia DURAJOVÁ

Verejné zdravotníctvo
- prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)
- denná a externá forma

02/59370 559

B-393

silvia.durajova@szu.sk

Doktorandské štúdium

Mgr. Miroslava SEŇAVOVÁ

Verejné zdravotníctvo

- tretí stupeň ( PhD.)

- denná a externá forma (PhD.)

02/59370 257

B-316

miroslava.senavova@szu.sk

Postgraduálne štúdium

PhDr. Antónia HOLIČOVÁ

- špecilaizčné štúdium:
- Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health (MPH)

02/59370 572

B-313

antonia.holicova@szu.sk

Postgraduálne štúdium

Bc. Silvia DURAJOVÁ

- Špecializačné štúdium
- Epidemiológia (lekár)
- Verejné zdravotníctvo (lekár)
- Zdravie pri práci (verejný zdravotník)
- ďalšie vzdelávanie, kurzy

02/59370 559

B-393

silvia.durajova@szu.sk