Študijné oddelenia fakúlt

Kontakty:

Študijné oddelenie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Adresa:   

           Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
           Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
           Limbová 12
           833 03 BRATISLAVA 

Meno, Priezvisko

Miestnosť

Telefón

E-mail

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Iveta Baňáková

B - 590

02/59 370 475

meno.priezvisko@szu.sk

Jessica Kalivodová

B - 592

02/59 370 177

meno.priezvisko@szu.sk

Renáta Mátéová

B - 589

02/59 370 918

meno.priezvisko@szu.sk

       ĎALŠIE VZDELÁVANIE

Mgr. Zlata Ďuran Bašták

B - 481

02/59 370 461

meno.priezvisko@szu.sk

Mgr. Katarína Petrišinová

B - 480

02/59 370 463

meno.priezvisko@szu.sk

 

Študijné oddelenie Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Adresa:   

           Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
           Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
           Sládkovičova 21
           974 05 BANSKÁ BYSTRICA

Mgr. Katarína Navrátilová

č. dv. A - 114

Tel.: +421 48 32 48 020

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk

Vysokoškolské štúdium – bakalársky a magisterský stupeň, denná a externá forma štúdia

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Ošetrovateľstvo

Urgentná zdravotná starostlivosť

Rigorózne konanie

Fyzioterapia

Ošetrovateľstvo

 

Tatiana Nemcová

č. dv. A - 114

Tel.: +421 48 32 48 021

e-mail: meno.priezvisko@szu.sk

Vysokoškolské štúdium – bakalársky a magisterský stupeň, denná a externá forma štúdia

Fyzioterapia

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Ošetrovateľstvo

Urgentná zdravotná starostlivosť

Rigorózne konanie

Fyzioterapia

Ošetrovateľstvo

Špecializačné štúdium

Vzdelávacie aktivity – kurzy, školiace miesta

 

 

Študijné oddelenie Lekárskej fakulty/Study Department Faculty of Medicine

Adresa:   

           Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
           Lekárska fakulta
           Limbová 12
           833 03 BRATISLAVA 

Študijný program: Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo

Katarína GNJATOVIČOVÁ

+421 2 59 370 466

katarina.gnjatovicova@szu.sk

Dana VOJAČKOVÁ

+421 2 59 370 948

dana.vojackova@szu.sk

Study Department in English programme / General Medicine

Mgr. Katarína MIKLOŠOVÁ, MSc.

+421 2 59 370 850

katarina.miklosova@szu.sk

Špecializačné štúdium - Ďalšie vzdelávanie

Andrea POKORNÁ

prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť, započítanie odbornej zdravotníckej praxe

+421 2 59 370 364

andrea.pokorna@szu.sk

Študijné referentky

 

Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ

vzdelávacie aktivity, kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami

+421 2 59 370 356

iveta.prevoznakova@szu.sk

Ivana LUKÁČOVÁ

vzdelávacie aktivity,  kurzy - Nácvik techník komunikácie príprava na výkon práce v zdravotníctve,  odborné pohovory / nelekárske odbory

+421 2 59 370 560

ivana.lukacova@szu.sk

Erika TÓTHOVÁ

vzdelávacie aktivity - školiace miesta

 +421 2 59 370 361

erika.tothova@szu.sk

 

Študijné oddelenie Fakulty verejného zdravotníctva

Adresa:   

           Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
           Fakulta verejného zdravotníctva
           Limbová 14
           833 03 BRATISLAVA

 

Referent študijného oddelenia

Náplň            

Telefón

Miestnosť

E-mail

Pregraduálne štúdium

Bc. Silvia DURAJOVÁ

Verejné zdravotníctvo
- prvý a druhý stupeň (Bc., Mgr.)
- denná a externá forma

02/59370 559

B - 393

silvia.durajova@szu.sk

Doktorandské štúdium

Mgr. Miroslava SEŇAVOVÁ

Verejné zdravotníctvo

- tretí stupeň ( PhD.)

- denná a externá forma (PhD.)

02/59370 257

B - 316

miroslava.senavova@szu.sk

Postgraduálne štúdium

PhDr. Antónia HOLIČOVÁ

- Špecializačné štúdium:
- odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health (MPH)

02/59370 572

B - 313

antonia.holicova@szu.sk

Postgraduálne štúdium

Bc. Silvia DURAJOVÁ

- Špecializačné štúdium
- Epidemiológia (lekár)
- Verejné zdravotníctvo (lekár)
- Zdravie pri práci (verejný zdravotník)
- Ďalšie vzdelávanie, kurzy

02/59370 559

B - 393

silvia.durajova@szu.sk