Praktické informácie pre mobilitných študentov

ERASMUS+ pre študentov vysokej školy

 • Pre všetky stupne VŠ vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a čerstvých absolventov (do 1 roka od ukončenia štúdia).
 • Každý študent v maximálnom rozsahu 12 mesiacov / na každom stupni vzdelávania.
 • Študenti medicíny / zubného lekárstva maximálne 24 mesiacov počas štúdia.

Mobilita študentov - štúdium

 • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhého a vyššieho ročníka.
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov.
 • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu.
 • Bez poplatkov za školné na partnerskej vysokej škole.
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny pobytu.

Mobilita študentov – stáž

 • Pracovná stáž študentov v hosťujúcom podniku alebo inej organizácii.
 • Trvanie: 2 až 12 mesiacov.
 • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže.
 • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií.
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a krajiny pobytu.

 

ERASMUS+ pre pracovníkov vysokej školy
Mobilita učiteľov vysokých škôl/pracovníkov z podnikov

 • Prednášanie na hosťujúcej  vysokej škole.
 • Pre vysokoškolských pedagógov a pracovníkov z podnikov.
 • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace, min. 8 vyučovacích hodín v zahraničí / 8 vyučovacích hodín za týždeň.
 • Vopred dohodnutý program výučby.
 • Prednášanie na hosťujúcej  vysokej škole.

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

 • Školenia poskytnuté hosťujúcim podnikom alebo hosťujúcou vysokou školou.
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl).
 • Trvanie: 2 dni až 2 mesiace.
 • Vopred dohodnutý pracovný plán.

Granty študentom, vysokoškolským pracovníkom a zamestnancom z podnikov prideľuje priamo SZU.