Všeobecné požiadavky na prijatie

Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania a podmienky prijatia na štúdium sú zverejnené na webovom sídle univerzity a webovom sídle fakulty v súlade s zákonom o vysokých školách. Podmienky prijatia sú schválené v AS fakulty  a plánované počty prijatých uchádzačov sú schválené MZ SR.  Informácie sú zverejňované najneskôr dva mesiace pred posledným termínom podania prihlášky.

https://eszu.sk/uchadzac-szu/

Podrobnosti prijímacieho konania upravuje Študijný poriadok SZU v časti Prijímacie konanie.

Uchádzači so špecifickými potrebami majú možnosť ešte pred podaním prihlášky kontaktovať Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Prijímacie konanie je prispôsobené potrebám uchádzača. Všetci uchádzači majú možnosť konzultácie s Poradenským centrom pre študentov. Informácie sa aktualizujú vždy na začiatku akademického roka (v septembri) na webových stránkach fakúlt.