Všeobecný opis inštitúcie

Slovenská zdravotnícka univerzita

je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR. Vznikla 1. septembra 2002 zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU.  

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej ,,SZU“ alebo „univerzita“) má takmer sedemdesiatročnú históriu jedinej nositeľky inštitucionálneho vzdelávania v zdravotníctve na Slovensku. Je pokračovateľkou Slovenského  ústavu pre doškoľovanie lekárov (1. máj 1953  - 30. jún 1966, Trenčín), Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave (1. júl 1966 – 30. jún 1991), Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave (1. júla 1991 – 30. október 1998 ) a  Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave ( 1. november 1998 – 31. august 2002).

Slovenská zdravotnícka univerzita má štyri fakulty:

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Lekárska fakulta
 • Fakulta verejného zdravotníctva
 • Fakulta zdravotníctva

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, pôsobí ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.
Úplný názov univerzity je: „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“.

Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je: „Slovak Medical University“.

Poslanie univerzity

Poslaním Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, v zmysle zákona o vysokých školách je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.[1]

Hlavnou prioritou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je príprava zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania vrátane ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V záujme naplnenia poslania univerzity, pri rešpektovaní základných princípov, vysokých morálnych zásad, občianskej a spoločenskej zodpovednosti a výchovy v duchu hodnôt demokracie, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu s cieľom naplniť potreby spoločnosti v meniacom sa zdravotníckom  prostredí v rámci Slovenska a Európskej únie a realizovať tak víziu univerzity na obdobie rokov 2022-2028 s výhľadom do roku 2030.

Víziou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je byť vysoko výkonnou univerzitou, ktorá poskytuje inkluzívne a podporné prostredie pre všetkých študentov, zamestnancov a partnerov prostredníctvom akreditovaných študijných programov, ktoré pripravujú kvalitných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú pripravení na to, aby sa stali poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, profesionálnymi a akademickými lídrami a manažérmi s cieľom rozvíjať medicínske, zdravotnícke, výskumné tímy a vytvárať dôležité zistenia premieňajúc ich na výhody pre spoločnosť.

Základnými hodnotami Slovenskej zdravotníckej univerzity, na ktorých stavia svoje strategické ciele sú:

Zapojenie študentov, zamestnancov a partnerov do napĺňania poslania univerzity.

Excelentnosť vo výučbe a výskume. 

Rozmanitosť, inkluzívnosť a rodová rovnosť.

Blaho a rozvoj spoločnosti.

Rektorátne útvary:

 • Kancelária rektora
 • Pedagogický odbor
 • Odbor mediálnej a edičnej činnosti
 • Univerzitná knižnica
 • Odbor personálno - právny
 • Centrum rozvoja SZU
 • Referát hlavného kontrolóra
 • Etická komisia
 • Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami
 • Jednotka zabezpečenia kvality
 • Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave
 • Centrum pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity
 • Poradenské centrum
 • Alumni klub

Kontakty

 • Kancelária rektora

Mgr. Zuzana Haladová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274 

e-mail: zuzana.haladova@szu.sk

 

Bc. Eva Palugová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274

e-mail: eva.palugova@szu.sk

 

 • Pedagogický odbor

 

Mgr. Kristína CSERIOVÁ

riaditeľka Pedagogického odboru SZU

            č. dverí: A - 101

            tel.: +421 947 924 192

            e-mail: kristina.cseriova@szu.sk

 

Mgr. Jana HÁJOVSKÁ

zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru  pre ďalšie vzdelávanie

            č. dverí: A – 109

            tel.: +421 947 924 180

            e-mail: jana.hajovska@szu.sk

 

Mgr. Silvia Blahovská

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – zubný lekár, farmaceut, zdravotnícky laborant, prerušenie špecializačného štúdia (MD, RD)

             č. dverí: A – 109

             tel.:+421 947 924 191

             e-mail: silvia.blahovska@szu.sk

 

Danica Čapková

prihlášky na vysokoškolské štúdium, sociálne štipendiá, ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia

              č. dverí: A – 112

              tel.:+421 947 924 193

              e-mail: danica.capkova@szu.sk

 

Ing. Marianna Kolláriková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár, nutričný terapeut, rádiologický technik, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant

               č. dverí: A – 105

               tel.: +421 947 924 182

               e-mail: marianna.kollarikova@szu.sk

 

PhDr. Eva Chmelárová

kontrola kvalifikačných dokladov, slávnostné promócie, prijímacie konanie v pregraduálnom štúdiu

               č. dverí: A – 106

               tel.: +421 947 924 187

               e-mail: eva.chmelarova@szu.sk

 

Helena Koleková

zabezepečovanie administratívnej agendy oddelenia, evidencia pošty, archivácia

                č. dverí: A – 109

                tel.: +421 947 924 191

                e-mail: helena.kolekova@szu.sk

 

Ing. Ingrid Masácová

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár, logopéd, psychológ, lab. diagnostik, liečebný pedagóg, zdravotnícky laborant

                 č. dverí: A – 108

                 tel.: +421 947 924 190

                 e-mail: ingrid.masacova@szu.sk

 

Daniela Meszárošová

plány aktivít

                 č. dverí: A – 101

                 tel.: +421 947 924 186

                 e-mail: daniela.meszarosova@szu.sk

 

Ing. Viera Pauková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár

                 č. dverí: A – 112

                 tel.: +421 947 924 188

                 e-mail: viera.paukova@szu.sk

 

Soňa Peczová

vydávanie kvalifkačných dokladov, vystavovanie odpisov z archívnych materiálov

                 č. dverí: A – 108

                 tel.: +421 947 924 194

                 e-mail: sona.peczova@szu.sk

 

PhDr. Attila Seszták

vysokoškolské štúdium, ďalšie vzdelávanie

                 č. dverí: A – 105

                 tel.: +421 947 924 182

                 e-mail: attila.sesztak@szu.sk

 

Jana Šindlerová

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár

                 č. dverí: A – 107

                 tel.: +421 947 924 189

                 e-mail: jana.sindlerova@szu.sk

 

Alexandra Zajačiková

zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania – lekár

                 č. dverí: A – 107

                 tel.: +421 947 924 189

                 e-mail: alexandra.zajacikova@szu.sk

 • Odbor mediálnej a edičnej činnosti

PaeDr. Peter Kimijan

e-mail: media@szu.sk

 • Univerzitná knižnica

Bratislava

Mgr. Miroslava Grožajová

riaditeľka knižnice

+421 947 924 175

miroslava.grozajova@szu.sk

 

Ing. Miluša Farková

výpožičné oddelenie

+421 947 924 174

milusa.farkova@szu.sk

 

Magdaléna Rožňová

výpožičné oddelenie

+421 947 924 174

magdalena.roznova@szu.sk

 

Ing. Jana Stasíková

bibliografické – rešeršné oddelenie

+421 947 924 176

jana.stasikova@szu.sk

 

Mgr. Zuzana Makovická

bibliografické – rešeršné oddelenie

+421 947 924 176

zuzana.makovicka@szu.sk

 

Mgr. Klára Ožvátová

evidencia publikačnej činnosti

+421 947 924 177

klara.ozvatova@szu.sk

 

Ing. Alexandra Labudová

evidencia publikačnej činnosti

+421 947 924 178

alexandra.labudova@szu.sk

 

Mgr. Petra Klokočníková

evidencia publikačnej činnosti

+421 947 924 178

petra.klokocnikova@szu.sk

 

Kristína Gavurníková

citácie

+421 947 924 177

kristina.gavurnikova@szu.sk

 

Banská Bystrica

Jelena Dolňanova

výpožičné oddelenie

+421 4 83 248 052

jelena.dolnanova@szu.sk

 

Jelena Dolňanova

elektronická študovňa

+421 4 83 248 051

jelena.dolnanova@szu.sk

 • Odbor personálno - právny

Mgr. Juraj Tichý

č. dverí: A2 - 207

tel.: +421 2 59 370 273

juraj.tichy@szu.sk

 • Centrum rozvoja SZU

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.

Centrum pre podporu projektov

Mgr. Zdena Makytová

č. dverí: 136

tel.: + 421 2 59 37 05 41,

zdena.makytova@szu.sk

 • Referát hlavného kontrolóra

Vedúci útvaru:

Ing. Peter Čurgaly

tel.: +421 2 59370 277

 • Etická komisia

Predseda:

doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.   

Tajomník:

RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.

Zoznam členov:

MUDr. Anna Boháčiková                                               

prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.                                          

prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., MPH                                              

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.  

JUDr. Mária Nováková                                              

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.                               

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

doc. RNDr. Danica Staneková, CSc. 

Kontakt:

e-mail: eticka.komisia@szu.sk

 • Etická komisia pre prácu s laboratórnymi zvieratami

Kontakt:

e-mail: ek.zvierata @ szu.sk

 • Jednotka zabezpečenia kvality

 

 • Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave

Predseda:

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH - predseda

 

Členovia za zamestnaneckú časť akademickej obce fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave):

1. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH (FVZ)

2. PhDr. Daniel Gurín, PhD. (FZ)

3. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. (LF)

4. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH (FOaZOŠ)

5. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. (FOaZOŠ)

6. doc. PhDr., Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. (FZ)

7. PhDr. Denisa Richterová, PhD. (FVZ)

8. MUDr. Michal Straka, CSc. (LF)

 

Členovia za študentskú časť akademickej obce fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity

v Bratislave):

9. Kristína Janzíková (LF)

10. Jessica Kováčiková (FOaZOŠ)

11. Tereza Pilková (FZ BB)

12. Mgr. Michaela Ticháková (FVZ)

 

Externé zainteresované strany:

13. doc. MUDr. Mgr. Jana Hamade, PhD., MPH

14. MUDr. Mgr. Alexander Mayer, MPH

15. PhDr. Monika Trnovcová

 • Centrum pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity

centrumkvality@szu.sk

 • Poradenské centrum

poradenske.centrum@szu.sk

 • Alumni klub

alumniklub@szu.sk

 


[1] § 1 ods. 2 zákona o vysokých školách