ECTS informačný balík

ECTS - European Credit Transfer System, bol vyvinutý Európskou komisiou na účely zabezpečenia spoločných postupov pre zaistenie uznávania akademického štúdia v zahraničí. Poskytuje spôsob merania a porovnávania študijných výsledkov a ich prevod z jednej inštitúcie do druhej. Použitie ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi zúčastnenými inštitúciami vyššieho vzdelávania. Je dôležité zdôrazniť, že ECTS sa povinne používa pri všetkých činnostiach mobility študentov, ktoré boli rozšírené o spoluprácu s tretími krajinami.