Akademické orgány

Akademické orgány SZU v Bratislave

Predstavitelia SZU v Bratislave

 

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

predseda Akademického senátu

Ing. Igor Naňo, MPH

kvestor

doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH

prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

prorektorka pre pregraduálne štúdium

 

AKADEMICKÝ SENÁT

SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY

Predseda:

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD.
Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 

Predsedníctvo:

prof. MUDr. Ivan RYBÁR, PhD. – predseda
Lekárska fakulta SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 
MUDr. Katarína DOSTÁLOVÁ, PhD., MPH – podpredseda
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
  
PhDr. Mgr. Šárka TOMKOVÁ, PhD. – člen predsedníctva
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnanecká časť akademickej obce
 
doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH – tajomník
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, zamestnanecká časť akademickej obce
 
Bc. Bianka BALÁKOVÁ – člen predsedníctva
Lekárska fakulta SZU, študentská časť akademickej obce
 

Členovia  Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity - zamestnanecká časť akademickej obce

 

Mgr. Mária BORSÁNYIOVÁ, PhD.
Lekárska fakulta SZU
 
PhDr. Klára GEBEOVÁ, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 
Ing. Bc. František GLONČÁK, PhD.
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 
PhDr. Jana HAVLOVÁ, PhD.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 
PhDr. Jana LAUKOVÁ, PhD.
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 
MUDr. Michal MAGALA, PhD.
Lekárska fakulta SZU
 
RNDr. Soňa WIMMEROVÁ, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 
RNDr. Ladislava WSÓLOVÁ, PhD.
Fakulta verejného zdravotníctva SZU

 

Členovia  Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity - študentská časť akademickej obce
 
Lucia FRANKOVÁ  
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 
Lenka HOLČÍKOVÁ
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
 
Martina CHREBETOVÁ
Lekárska fakulta SZU
 
Bc. Dagmar KARAFFOVÁ
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 
Bc. Dávid MAGVAŠ
Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 
Bc. Tatiana TAPAJČÍKOVÁ
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
 
Mgr. Michaela TICHÁKOVÁ
Fakulta verejného zdravotníctva SZU

 

Vedecká rada

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Predseda:

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. rektor SZU
 

Členovia:

 1. Bátovský Marián, prof., MUDr., CSc., MPH
 2. Bopegamage Shubhada, prof. RNDr., CSc.
 3. Durdík Štefan, prof., MUDr., PhD.
 4. Džupa Valér, prof., MUDr., CSc.
 5. Frčová Beáta, doc., PhDr., Bc., PhD., MPH, mim. prof.
 6. Gajdoš Martin, doc., MUDr., CSc.
 7. Gazdíková Katarína, doc., MUDr., PhD., MPH, MHA, mim. prof.
 8. Graus Vlastimil, MUDr., PhD., MPH, MSc.
 9. Gurín, Daniel,  PhDr., PhD.
 10. Hatala Róbert, prof., MUDr., CSc., FESC, FACC
 11. Heger Tomáš, MUDr., PhD., MHA
 12. Holečková Katarína, doc., MUDr., PhD.
 13. Jankechová Monika, prof., PhDr. Mgr.,  PhD.
 14. Jurik Tomislav, RNDr., CSc.
 15. Kaliská Gabriela, MUDr., CSc.
 16. Klement Cyril, prof.,  MUDr., CSc.
 17. Kolář Petr doc., MUDr., PhD
 18. Krčméry Vladimír, prof., MUDr., DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c. mult
 19. Kristová Jarmila, doc., PhDr., PhD.,
 20. Krištúfková Zuzana, prof., MUDr., PhD., MPH
 21. Kužela Ladislav, doc., MUDr., CSc.
 22. Lukán Norbert, doc., MUDr., PhD.
 23. Majtán Juraj, Ing., DrSc.
 24. Markovská Neda, prof., MUDr., CSc.
 25. Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc.
 26. Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD.
 27. Moricová Štefánia, doc., MUDr., PhD.,
 28. Nováková Mária, JUDr., PhD
 29. Padyšáková Hana, doc., PhDr., PhD.,
 30. Paulis Ľudovít, MUDr. RNDr., PhD., MPH, FESC
 31. Pechan Juraj, prof., MUDr., CSc.
 32. Pinďák Daniel, prof., MUDr., PhD.
 33. Plavčan Peter, prof., Ing. CSc.
 34. Pohanka Vladimír, doc. MUDr., CSc
 35. Rapčíková Tatiana, doc., PhDr., PhD.
 36. Repková Adriana, doc., PhDr., PhD.,
 37. Rusňák Igor, doc. MUDr., CSc.,
 38. Rybár Ivan, prof., MUDr., CSc.
 39. Slezáková Zuzana, prof., PhDr., PhD., MPH
 40. Šimko Peter, prof., MUDr., CSc
 41. Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc.
 42. Vidiščák Marián, prof., MUDr., PhD., FEBPS
 43. Zeljenková Dagmar, MVDr., CSc.
 44. Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD.
 45. Žigrai Miroslav, doc. MUDr., PhD.